f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด(หนังสือ ด่วนมาก ที่มท ๐๔๑๖.๑/ว๐๑๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)